Cllr Gobnait Moynihan, deputising for the Mayor of the County of Cork has turned the sod on a new development of social housing at Páirc an Dochtúra, Baile Bhúirne, Co Chorcaí.

The development between the approved housing body Comhlacht Tithe Sóisialta & Forbairt an tSuláin Teo and Droumleigh Construction Ltd., will see the construction of three houses providing long-term accommodation for social needs. Cork County Council, as the sanctioning authority for the project, assisted in securing funding to the value of €683,595 from the Department of Housing, Planning, Community and Local Government through the Capital Assistance Scheme.

Welcoming the development, Conchúr Ó Murchú, Cathaoirleach of Comhlacht Tithe Sóisialta & Forbairt an tSuláin Teo praised the relationship between Cork County Council and Comhlacht Tithe Sóisialta & Forbairt an tSuláin Teo. He said “The development will allow older people to live in their own area for as long as possible and enjoy a high quality of life through established connections with the community.”

Cllr Gobnait Moynihan, deputising for the Mayor of the County of Cork, commented: “These much needed homes will help to meet social housing needs locally for older members of our community. This development will contribute positively to the vibrant and welcoming community of Baile Bhuirne and Gaeltacht Mhuscraí.”

Chief Executive of Cork County Council, Tim Lucey, added: “This is one of many housing schemes that Cork County Council is making available to the people of Cork County. This is indicative of the progress being made in the delivery of high quality housing throughout the county. We have surpassed our 3 year construction targets for 2018-2020 and despite the impact of Covid19 restrictions, Cork County Council has taken a proactive approach to ensure the continuation of delivery, complying with all relevant protocols and safety measures.”

Comhlacht Tithe Sóisialta & Forbairt an tSuláin Teo is a non-profit organisation located in Gaeltacht Mhúscraí, near Macroom. It has previously developed 19 social houses at Cois Cille and The Old Creamery in Cill na Martra, Cois Locha in Cúil Aodha and Páirc an Dochtúra in Baile Mhúirne together with day centres in Cill na Martra and Baile Mhúire. These facilities are used regularly for a diverse range of activities to improve the lives of the elderly and local people in Gaeltacht Mhuscraí.

Building is expected to commence immediately with the properties available in 2021, for older people from Cork County Council’s Housing List in need of social housing in Gaeltacht Mhúscraí.


Thar ceann an Mhéara Chontae Chorcaí, Chas Comhairleoir Gobnait Moynihan an fód ar fhorbairt nua tithíocht shóisialta i bPáirc an Dochtúra, Baile Bhuirne, Co Chorcaí.

Mar thoradh ar an bhforbairt idir an comhlacht tithíochta ceadaithe Comhlacht Tithe Sóisialta & Forbairt an tSuláin Teo agus Droumleigh Construction Ltd., tógfar trí theach a thabharfaidh cóiríocht fhadtéarmach do riachtanais shóisialta. Chabhraigh Comhairle Contae Chorcaí, mar údarás ceadaithe an tionscadail, le maoiniú de luach €683,595 a fháil ón Roinn Tithíochta, Pleanála, Pobail agus Rialtais Áitiúil tríd an Scéim Cúnaimh Chaipitil.

Ag fáiltiú dó roimh an bhforbairt, mhol Conchúr Ó Murchú, Cathaoirleach Chomhlacht Tithe Sóisialta & Forbairt an tSuláin Teo an caidreamh idir Comhairle Contae Chorcaí agus Comhlacht Tithe Sóisialta & Forbairt an tSuláin Teo. Dúirt sé “Ligfidh an fhorbairt do dhaoine scothaosta maireachtáil ina gceantar féin chomh fada agus is féidir agus taitneamh a bhaint as ardchaighdeán beatha trí naisc bhunaithe leis an bpobal.”

Dúirt an Comhairleoir Gobnait Moynihan, mar ionadaí do Mhéara Chontae Chorcaí, “Cabhróidh na tithe seo, a bhfuil géarghá leo, freastal ar riachtanais tithíochta sóisialta go háitiúil do dhaoine scothaosta inár bpobal. Cuirfidh an fhorbairt seo go dearfach le pobal beoga fáilteach Bhaile Bhuirne agus Gaeltachta Mhúscraí.”

Dúirt Príomhfheidhmeannach Chomhairle Contae Chorcaí, Tim Lucey, “Tá sé seo ar cheann de go leor scéimeanna tithíochta atá á chur ar fáil ag Comhairle Contae Chorcaí do mhuintir Chontae Chorcaí. Léiríonn sé seo ar an dul chun cinn atá á dhéanamh i seachadadh tithíochta ardchaighdeáin ar fud an chontae. Táimid tar éis ár spriocanna tógála 3 bliana do 2018-2020 a shárú agus in ainneoin thionchar srianta Covid19, tá cur chuige réamhghníomhach glactha ag Comhairle Contae Chorcaí lena chinntiú go leanfar den seachadadh, ag comhlíonadh na bprótacal agus na mbeart sábháilteachta ábhartha go léir.”

Eagraíocht neamhbhrabúis atá lonnaithe i nGaeltacht Mhúscraí, in aice le Maigh Chromtha is ea Comhlacht Tithe Sóisialta & Forbairt an tSuláin Teo. D’fhorbair sé 19 teach sóisialta roimhe seo ag Cois Cille agus The Old Creamery i gCill na Martra, Cois Locha i gCúil Aodha agus Páirc an Dochtúra i mBaile Bhuirne mar aon le hionaid lae i gCill na Martra agus Baile Bhuirne. Úsáidtear na háiseanna seo go rialta le haghaidh réimse éagsúil gníomhaíochtaí chun saol daoine scothaosta agus daoine áitiúla i nGaeltacht Mhúscraí a fheabhsú.

Meastar go dtosóidh an tógáil láithreach, agus beidh na háitribh ar fáil i 2021, do dhaoine scothaosta ó Liosta Tithíochta Chomhairle Contae Chorcaí a bhfuil tithíocht shóisialta de dhíth orthu i nGaeltacht Mhúscraí.


Want to get €5, absolutely free? Sign up to the ‘Smart’ Debit Card – Curve today, and earn a fiver on us! Find out more here.